اعضای هیات علمی

روح اله بهرامی

change-logo

روح اله بهرامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 2420405 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ فلسفه اسلامی 1 2424027 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه تاریخ 2428003 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران(بطور خاص انقلاب اسلامی ) 2428008 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ ادیان 2424018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان خارجی(با تکیه بر ترجمه متون تاریخی ) 2428010 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2428393 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ تحلیلی اسلام 2 2424007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه تاریخ 2428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1