اعضای هیات علمی

روح اله بهرامی

change-logo

روح اله بهرامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران(بطور خاص انقلاب اسلامی ) 2428008 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ ادیان 2424018 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ اسلام در آسیای مرکزی وشبه قاره هند 2428016 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان خارجی(با تکیه بر ترجمه متون تاریخی ) 2428010 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2428393 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ تحلیلی اسلام 2 2424007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه تاریخ 2428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ملل ونحل با تکیه بر مسائل اجتماعی وسیاسی 2428014 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد وبررسی متون تاریخی 2428002 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1