اعضای هیات علمی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ونقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 2416425 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تاریخ ادبیات دوره عباسی(1) 2416048 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
صرف 2 2416297 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
صرف کاربردی 2 2420394 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 2 2416283 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
قواعد عربی قسمت چهارم نحو2 2414047 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نثر دوره عباسی 1 2416305 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم دوره عباسی 2 2416310 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شعر ادبی در دوره عباسی 2416389 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ادبیات عرب 1 صرف و نحو 2424003 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات دوره عباسی (2) 2416049 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
صرف 3 2416299 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 3 2416286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عربی 1 قسمت اول :صرف ونحو 2414369 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2416300 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ادبیات مغرب و اندلس 2416394 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
صرف کاربردی 2 2420394 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
صرف و نحو 4 2420317 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2