اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومورفولوژی کواترنر ایران 2422409 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط 2422343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب شناسی کارست 2422380 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تهیه وتفسیر نقشه های ژئومورفولوژی 2422379 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ژئومورفولوژی و مخاطرات فرآیندهای بادی 2422426 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مخاطرات با فرآیندهای کاتاستروفیک 2422433 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1