اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومورفولوژی کارست با تأکید بر ایران 2422479 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 2422486 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه‌ها 2422478 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی ژئومورفولوژی 2422066 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی کواترنر ایران 2422409 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط 2422343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب شناسی کارست 2422380 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تهیه وتفسیر نقشه های ژئومورفولوژی 2422379 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ژئومورفولوژی و مخاطرات فرآیندهای بادی 2422426 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مخاطرات با فرآیندهای کاتاستروفیک 2422433 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1