اعضای هیات علمی

عامر قیطوری

عامر قیطوری

عامر قیطوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه وتحلیل کلا م کاربرد شناسی زبان 2418378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی زبان 2418295 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاتب جدید زبانشناسی 2418225 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
معنی شناسی 2418291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نشانه شناسی 2418296 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1