اعضای هیات علمی

عامر قیطوری

عامر قیطوری

عامر قیطوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول معنی شناسی 2418237 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نشانه شناسی 2418296 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه های معنی شناسی 2418348 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تجزیه وتحلیل کلا م کاربرد شناسی زبان 2418378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی زبان 2418295 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقدمات زبان شناسی 2418217 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاتب جدید زبانشناسی 2418225 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلا می 2418232 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
معنی شناسی 2418291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نشانه شناسی 2418296 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1