اعضای هیات علمی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

علی تقی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داستان بلند 2418308 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سنّت ادبیات آمریکا 2418445 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شکسپیر: نمایش‌نامه‌ها و روش‌های بازنمایی 2418284 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایشنامه معاصر انگلیسی 2418310 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2418293 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2418026 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
رئالیسم و ناتورالیسم انگلیس و آمریکا 2418406 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 2418040 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شناخت ادبیات 2418304 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اساطیر یونان و روم 2418268 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
اساطیر یونان و روم 2418268 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
داستان بلند 2418308 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 2418025 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
رمان قرون 18 و 19 2418270 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
رمان قرون 18 و 19 2418270 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
شعر انگلیسی 2418044 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
شعر انگلیسی 2418044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
مکتب های ادبی 2418046 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1