اعضای هیات علمی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادله اثبات دعوی 2426050 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 2 2426081 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 2 2421035 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426143 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسئولیت های مدنی خاص 2426141 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 3 2426034 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 1 2426080 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 3 2421036 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 02 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 2426029 3 02 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 2 2426081 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 2 2421035 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2426025 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426028 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1