اعضای هیات علمی

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه 5 2421009 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فقه 8 2421012 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی2 2421059 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلام 3 2421018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آیات الاحکام 2421057 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 3 2421007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فقه 3 2424023 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 7 2421011 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه استدالالی 3 2421062 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه استدلالی1 2421056 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 5 2421009 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی2 2421059 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه تطبیقی 2421064 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1