اعضای هیات علمی

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیات الاحکام 2421057 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 3 2421007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فقه 3 2424023 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 7 2421011 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه استدالالی 3 2421062 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه استدلالی1 2421056 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فقه 5 2421009 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی2 2421059 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه تطبیقی 2421064 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1