اعضای هیات علمی

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه