اعضای هیات علمی

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر

عبدالرضا نادریفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نظم 5 قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی 2414028 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه