اعضای هیات علمی

علی طهماسبی

علی طهماسبی

علی طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بیمه 2426063 1 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 2426029 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارتحقیقی 2 2426040 1 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
متون حقوقی (2 ) زبان خارجی تخصصی 2426036 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مسئولیت مدنی 2426095 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ادله اثبات دعوی 2426050 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ادله اثبات دعوی 2426050 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2426086 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق ثبت 2426062 1 02 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق ثبت 2426062 1 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426028 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 01 نامشخص 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 1 2426039 1 02 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
کارتحقیقی 1 2426039 1 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
متون حقوقی (1 ) به زبان خارجی 2426035 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی (1 ) به زبان خارجی 2426035 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1