اعضای هیات علمی

علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ونقد شعردوره معاصر 2416428 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق و سمینار 2416385 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقد ادبی و مکاتب نقدی 2416384 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحلیل متون معاصر 2416277 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ادبیات داستانی 2416397 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1