اعضای هیات علمی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حکمت مشاء 2 2424062 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فلسفه اسلامی 3 2424024 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه مشاء( 1) 2424371 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلام 1 2421016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کلام 2 2424026 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه اسلامی 2 2424016 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه مشاء(2) 2424375 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلام 1 2424017 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلام 2 2421017 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کلام 3 2424032 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
منطق قدیم 2424373 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حکمت مشاء 2 2424062 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه اسلامی 5 2424057 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه مشاء( 1) 2424371 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کلام 2 2424026 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کلام 3 2421018 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1