اعضای هیات علمی

عباس حاج زین العابدینی

عباس حاج زین العابدینی

عباس حاج زین العابدینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه اسلامی 6 2424066 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه ملاصدرا (1) 2424369 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه ملاصدرا(3) 2424379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون فلسفی عربی جدید 2424037 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فلسفه اسلامی 1 2424011 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فلسفه اسلامی 3 2424024 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه ملاصدرا (2) 2424374 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1