اعضای هیات علمی

امان اله فتح نیا

change-logo

امان اله فتح نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق شخصی

 

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب و هواشناسی ماهواره‌ای پیشرفته 2422472 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی 2422114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای زیستی 2422026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جغرافیای زیستی 2422026 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای 2422506 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 2422113 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 2422115 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آب و هوا ایران 2422439 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آب و هوا ایران 2422439 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقلیم شناسی فیزیکی 2422116 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقلیم شناسی کاربردی 2422119 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحلیل فضایی داده‌های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 2422505 2 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تغییر اقلیم و پیامدهای آن 2422120 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش‌های کمی در آب و هواشناسی 2422466 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تعدیل سازگاری ومدیریت مخاطرات آب وهوایی 2422359 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 2422113 2 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کاربرد سنجش از دوروGIS در آب وهوا شناسی 2422369 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهای آب وهوا شناسی 2422374 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 2422115 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2