اعضای هیات علمی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارت ماثوره 2420428 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاریخ تفسیر 1 2420330 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تفسیر قرآن 2 2424029 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مفردات قرآن2 2420200 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه