اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نثر 2 قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه 2414033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1