انتصاب دکتر مجید محمدی - display-pageانتصاب دکتر مجید محمدی به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر مجید محمدی ، (عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۱ سال به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب  کرد.