آئین نامه آموزشی کلیه مقاطع - display-pageردیف عنوان فایل 1 کارشناسی - وردیهای 90 و ماقبل 2 کارشناسی - ورودیهای 91 و 92 3 کارشناسی - ورودیهای 93 و ما بعد 4 ارشد - وردیهای 93 و ماقبل 5 ارشد - ورودیهای 94 و ما بعد 6 دکتری - ورودیهای 94 و ماقبل 7 دکتری - ورودیهای 95 و ما بعد    

ردیف

عنوان

فایل

1

کارشناسی - وردیهای 90 و ماقبل

2

کارشناسی - ورودیهای 91 و 92

3

کارشناسی - ورودیهای 93 و ما بعد

4

ارشد - وردیهای 93 و ماقبل

5

ارشد - ورودیهای 94 و ما بعد

6

دکتری - ورودیهای 94 و ماقبل

7

دکتری - ورودیهای 95 و ما بعد