نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

دکتر حسن ذوالفقاری 

دانشیار گروه جغرافیا
تلفن:08334267633
پست الکترونیکی: 
h.zolfaghari@razi.ac.ir