نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران دانشکده

دکتر ذوالفقاری علامی مهماندوستی از سال 1367 تا 1370

دکتر علی اکبر محسنی از سال 1370 تا 1372

دکتر وحید سبزانپور از سال 1372 تا 1375

دکتر شهریار همتی از سال 1375 تا 1376

دکتر مسعود فکری از سال 1376 تا 1377

دکتر علی سلیمی از سال 1377 تا 1380

دکتر علی اکبر محسنی از سال 1381تا 1382

دکتر امید شیرزاد از سال 1381 تا 1384

دکتر مسعود اخوان کاظمی از سال 1384 تا 1386

دکتر وحید سبزسان پور از سال 1386 تا 1395

دکتر مجتبی بیگلری از سال 1395 تاکنون