انتصاب دکتر کوروش صابری - display-pageانتصاب دکتر کوروش صابری به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر کوروش صابری (عضو هیات علمی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی  زبان انگلیسی دانشگاه منصوب  کرد