آزمون جامع دکتری

آزمون جامع مقطع دکتری رشته های زبان و ادبیات عرب ، زبان انگلیسی ، جغرافیا ، و زبان ادبیات فارسی در تاریخ 96/2/25 در ساعت 9 صبح در کلاس شماره 20 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار گردید.