مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:حجة الاسلام والمسلمین خسرو زال پور
پست الکترونیکی:kh.zalpour@razi.ac.ir

آدرس گروه

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه چهارم-گروه معارف