تاریخچه

گروه جغرافیای دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به متخصصان جغرافیا بویژه آموزش و پرورش، در سال 1372 با پذیرش 35 دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی،تاسیس گردید.بعد از دو دوره پذیرش دبیرس جغرافیا با تغییر سیاستهای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش، در سال 1374 به کارشناسی رشته جغرافیای محض با گرایش ژئومورفولوژی تبدیل شد.در سال 1375 رشته آب وهواشناسی دوره شبانه کارشناسی نیز به آن اضافه شد.در سال 1376 با تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی و در سال بعد یعنی 1377 کارشناسی ارشد آب وهواشناسی همچنین در سال 1387 رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،فعالیت تحصیلات تکمیلی نیز در گروه جغرافیا نیز شروع شد ودر سال 1390 با کسب مجوز راه اندازی دوره های دکتری در رشته های ژئومورفولوژی و آب وهواشناسی، فرایند تحصیلات تکمیلی وارد مرحله دیگری شده است.

رشته های آموزشی گروه جغرافیا:
- کارشناسی رشته ژئومورفولوژی
- کارشناسی رشته آب و هوا شناسی
- کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی(هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)
- کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی(آب و هوا شناسی کاربردی)
- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ربزی روستایی(مدیریت توسعه پایدار روستایی)
- دکتری آب و هواشناسی(مخاطرات آب و هواشناسی)
-دکتری ژئومورفولوژی(مخاطرات ژئومورفولوژیک و مدیریت محیطی)

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:دکتر ایرج جباری
پست الکترونیکی:iraj.jabbari@razi.ac.ir