واحدهای مرتبط

تاریخچه

درسال 1369 کتابخانه ادبیات درمحل دانشکده کشاورزی در زمان ریاست دکتر مهمان دوست شروع به کار کرد اولین کتابداران  کتابخانه ادبیات خانم فرحناز هجرانی پور و خانم فرحناز حیدریان بودند و ریس کتابخانه دکتر کرمانشاهی بودند تعداد کتابها کتابخانه 1500نسخه بود و اولین دفتر ثبت از اداره ارشاد اسلامی به کتابخانه اهدا شد در سال 1371 کتابخانه از دانشکده کشاورزی به دانشکده علوم منتقل شد و در سال 1375 به دانشکده علوم اجتماعی و در سال 1387به کتابخانه مرکزی و در تیرماه 1389 کتابخانه به دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتقل شد.

کارکنان مجموعه کتابخانه

 

پروانه تندکار
مسئول بخش امانت
تحصیلات: کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیکی: moonsky1388@yahoo.com

تلفن تماس: 08334283904

 

 

ناصر داوودی
کتابدار بخش فهرست نویسی

تلفن تماس: 08334283904

 

 

فتانه خلیلی
کتابدار بخش فهرست نویسی

تلفن تماس: 08334283904