کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی:شهرام پورحسن
تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
پست الکترومیکی:popo.poorhasan@gmail.com
تلفن تماس:08334283910