مدیر گروه الهیات

دکتر سیمین اسفندیاری
پست الکترونیکی:si.esfandiari@razi.ac.ir
شماره تماس:34283911-083

 

مدیر گروه زبان انگلیسی

 

 دکتر کورش صابری

شماره تماس:083-34282913

 

 

 

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر شهریار همتی
تلفن تماس:08334283910

 

مدیر گروه حقوق

دکتر خدیجه مرادی
پست الکترونیکی:kh.moradi@razi.ac.ir
تلفن تماس:08334274564

مدیر گروه جغرافیا

 

دکتر ایرج جباری

پست الکترونیکی:iraj.jabbari@razi.ac.ir

شماره تماس:08334283907


 

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر موسی پرنیان

پست الکترونیکی:dr.mparnian@yahoo.com

شماره تماس:08334283909

 

گروه معارف اسلامی

حجة الاسلام والمسلمین خسرو زال پور
پست الکترونیکی:kh.zalpour@razi.ac.ir

شماره تماس:08334269133