واحد فناوری اطلاعات

گیلدا قنبرپور

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

پست الکترونیکی:computergroup48@gmail.com