دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 964 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ادبیات تطبیقی 2416233 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00)
ادبیات داستانی 2416397 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
ادبیات مقاومت 2416430 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 جهانگیر امیری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00)
آیین نگارش متون علمی 2420436 2 کارشناسی الهیات 01 عبدالله غلامی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
تحلیل ونقد شعردوره معاصر 2416428 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 2416425 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00)
تحلیل ونقد نثر دوره معاصر 2416429 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 یحیی معروف هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
روش تدریس مهارتهای زبان 2418462 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نورالدین یوسفی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00)
فناوری در آموزش زبان 2418468 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 سامان عبادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 کارشناسی جغرافیا 02 آئیژ عزمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-جغرافیا 2422464 2 کارشناسی جغرافیا 01 آئیژ عزمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
آب وهوا شناسی کشاورزی 2422368 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 فیروز مجرد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00)
آب و هواشناسی ماهواره‌ای پیشرفته 2422472 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 امان اله فتح نیا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00)
آب وهوای لایه مرزی 2422355 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 جعفر معصوم پور سما کوش هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 2416046 2 کارشناسی زبان عربی 01 مریم رحمتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 2418447 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 ناصر ملکی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00)
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2421002 3 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 01 محمدنبی احمدی هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
ادبیات عرب 2 صرف و نحو 2424005 3 کارشناسی فلسفه 01 مریم رحمتی هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00)
ادبیا ت عرب 4 علوم بلاغت 2421004 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 01 محمدنبی احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00)
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت 2424021 2 کارشناسی فلسفه 01 مجید محمدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 964 نتیجه
از 49