دروس ارائه شده

از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ادبیات آمریکا 2418276 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 پدرام لعل بخش هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
ادبیات آمریکا 2418276 2 کارشناسی زبان انگلیسی 02 پدرام لعل بخش هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
ادبیات تطبیقی 2416046 2 کارشناسی زبان عربی 01 وحید سبزیانپور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 2416046 2 کارشناسی زبان عربی 02 تورج زینی وند هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 کارشناسی ارشد زبان فارسی 01 امیر عباس عزیزی فر هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
ادبیات عرب 1 صرف و نحو 2424003 3 کارشناسی فلسفه 01 علی دودمان کوشکی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 2424012 2 کارشناسی فلسفه 01 دکتر مریم رحمتی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس 2416086 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 مجید محمدی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
ادبیات قرن 17 و18 2418307 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 جعفر میرزایی پرگلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 کارشناسی زبان فارسی 01 خلیل بیگ زاده هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه 1 2416061 2 کارشناسی زبان عربی 03 محمدنبی احمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 1 2416061 2 کارشناسی زبان عربی 01 محمدنبی احمدی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 1 2416061 2 کارشناسی زبان عربی 02 محمدنبی احمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 1 2416061 2 کارشناسی زبان عربی 04 محمدنبی احمدی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 3 2416068 2 کارشناسی زبان عربی 01 محمدنبی احمدی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 3 2416068 2 کارشناسی زبان عربی 04 محمدنبی احمدی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 3 2416068 2 کارشناسی زبان عربی 03 محمدنبی احمدی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 3 2416068 2 کارشناسی زبان عربی 02 محمدنبی احمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 کارشناسی زبان عربی 01 دکتر مریم رحمتی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 649 نتیجه
از 33