دروس ارائه شده

از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2416300 2 کارشناسی زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 کارشناسی زبان عربی 01 شهریار همتی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 کارشناسی زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 کارشناسی زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 کارشناسی زبان فارسی 01 امیر عباس عزیزی فر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 کارشناسی زبان فارسی 01 خلیل بیگ زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
متون نظم 3 قسمت دوم مسعودسعد 2414021 2 کارشناسی زبان فارسی 01 عیسی نجفی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 کارشناسی زبان فارسی 01 وحید مبارک هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00)
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 کارشناسی زبان فارسی 01 محمدابراهیم مالمیر هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنائی 2414026 2 کارشناسی زبان فارسی 01 غلامرضا سالمیان هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 کارشناسی زبان فارسی 01 الیاس نورائی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 کارشناسی زبان فارسی 01 عیسی نجفی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
متون نظم دوره جاهلی 2416301 2 کارشناسی زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
متون نظم دوره معاصر 1 2416314 2 کارشناسی زبان عربی 01 تورج زینی وند هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
متون نظم و نثر دوره اندلس 2416058 2 کارشناسی زبان عربی 01 شهریار همتی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 کارشناسی ارشد زبان فارسی 01 وحید مبارک هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
مخاطرات طبیعی 2422070 2 کارشناسی جغرافیا 01 ایرج جباری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (08:00 - 10:00)
مخاطرات طبیعی 2422070 2 کارشناسی جغرافیا 02 ایرج جباری هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 2422508 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 امیدعلی مرادی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
مدل ها ی آب وهواشناسی 2422371 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 جعفر معصوم پور سما کوش هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 281 - 300 از 649 نتیجه
از 33