دروس ارائه شده

از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 شهریار همتی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 کارشناسی حقوق 01 علی عباس حیاتی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 2418456 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نورالدین یوسفی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق و سمینار 2416385 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
شعر ادبی در دوره عباسی 2416389 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی دودمان کوشکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
مباحث صرفی ونحوی 2416382 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 محمدنبی احمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
مباحث علوم بلاغی 2416383 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی اکبر محسنی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
نثرادبی در دوره عباسی 2416390 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 وحید سبزیانپور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
نقد ادبی و مکاتب نقدی 2416384 2 کارشناسی ارشد زبان عربی 01 علی سلیمی قلعه ئی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
نقشه خوانی 2422126 2 کارشناسی جغرافیا 01 امیدعلی مرادی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
نقشه خوانی 2422126 2 کارشناسی جغرافیا 02 امیدعلی مرادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
نگارش متون علمی دانشگاهی 2418471 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 شهاب مرادخانی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
آیات الاحکام 2421057 2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 01 خلیل الله احمدوند هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00)
آب و هوا ایران 2422439 2 کارشناسی جغرافیا 02 امان اله فتح نیا هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00)
آب و هوا ایران 2422439 2 کارشناسی جغرافیا 01 امان اله فتح نیا هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00)
آب و هوای ایران 2422012 2 کارشناسی جغرافیا 02 فیروز مجرد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00)
آب و هوای ایران 2422012 2 کارشناسی جغرافیا 01 فیروز مجرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00)
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 2422469 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 01 فیروز مجرد هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
ادبیات اروپا 2418311 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 جعفر میرزایی پرگلی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2418293 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 علی تقی زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 649 نتیجه
از 33