حسابدار دانشکده

 

 

جعفر سلیمی
مسئول حسابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد حسابداری
تلفن تماس:08334283908