مدیر اداره آموزش

نام و نام خانوادگی:محمد رسول یزدانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
تلفن تماس:08334283960

 

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی:سمیرا فاضلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن تماس:08334269460