نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی

نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی

نشست مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی با مسئولین حوزه پژوهشی دانشگاه

جمعه، ۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی
نشست مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی با مسئولین حوزه پژوهشی دانشگاه
دومین نشست همفکری مشورتی
دومین نشست همفکری مشورتی روز چهارشنبه (۲۹ فروردین۱۳۹۶) در دانشکده ادبیات برگزار شد
آرشیو خبرها